Dret Fiscal

Assessorament fiscal tant a persones físiques com a empreses de qualsevol forma jurídica, nacionals i internacionals:
Persones Físiques: Assessorament i planificació en l`àmbit dels impostos personals: Impost sobre la Renta de las Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Successions  i Donacions, tant de residents como de no residents. Assessorament en activitats econòmiques.
Societats: Assessorament i planificació en Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos derivats de la activitat realitzada.
M&A, fusions i adquisicions: planificació d´operacions de reestructuració empresarial, transmissió i adquisició d´empreses.
Empreses Familiars: planificació successòria generacional i protocol familiar.
Fiscalitat Inmobiliària.
Col·laboració empresarial: joint venture, comptes en participació…
Procediment tributari: inspeccions, reclamacions econòmic-administratives i recursos en via judicial.
Scroll to top